Algemene voorwaarden:

 1. Algemene VoorwaardenAlgemene voorwaarden van Dutchmeals B.V., KvK-nummer: 65377478, gevestigd aan het Raadhuisplein 54a te (3771 ER) Barneveld.

  Dutchmeals B.V. stelt voorop dat zij zich altijd zal inspannen om haar hoogwaardige kwaliteit van dienstverlening te bieden en dat zij zich tot het uiterste zal inspannen voor de tevredenheid van haar klanten.

  Artikel 1: Geldigheid van deze Voorwaarden.
  1a Deze Algemene voorwaarden, hierna de Voorwaarden, zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten tot verhuur of levering van producten en/of diensten, welke worden uitgebracht, resp. aangegaan door Dutchmeals B.V., gevestigd te Barneveld, hierna te noemen Dutchmeals. Naast deze Algemene voorwaarden zijn ook van kracht de Uniforme voorwaarden Horeca.

  1b Onder opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan degene die aan Dutchmeals opdracht geeft tot verhuur, het verlenen van diensten en/of het leveren van goederen.

  1c De opdracht van de opdrachtgever geldt als acceptatie van de Voorwaarden.

  1d Van deze Voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

  1e Op overeenkomsten aangegaan door Dutchmeals zijn nimmer algemene bepalingen of inkoopvoorwaarden van opdrachtgever van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen.

  Artikel 2: Aanbiedingen en overeenkomsten.                 
  2a Alle aanbiedingen van Dutchmeals zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is vermeld, en gelden uitsluitend zolang de voorraad strekt. Indien een aanbod beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, zijn deze slechts geldig zolang de voorraad strekt.

  2b Informatie, afbeeldingen, opgaven, kenmerken etcetera met betrekking tot alle aanbiedingen van Dutchmeals worden door Dutchmeals zo nauwkeurig mogelijk weergegeven en/of gedaan. Dutchmeals kan echter niet garanderen dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen geen grond en/of aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

  2c Uitsluitend na schriftelijke bevestiging (waaronder begrepen per email) door of op bevoegde wijze namens Dutchmeals van een opdracht, dan wel zodra Dutchmeals is begonnen met de uitvoering van de aan hem verleende opdracht, is een overeenkomst tot stand gekomen.

  Artikel 3: Prijzen.
  3a Indien na de totstandkoming van de overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van aflevering de prijzen van hulpmaterialen, grondstoffen, onderdelen, lonen of andere kostprijsbepalende factoren niet voorzienbare wijziging hebben ondergaan, is Dutchmeals gerechtigd de prijs dienovereenkomstig aan te passen.

  3b Prijsverhogingen, voortvloeiende uit aanvullingen en wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening van de opdrachtgever.

  3c De prijzen op Dutchmeals.com zijn inclusief btw. De prijzen die op de website staan genoemd zijn exclusief bezorgkosten. Een en ander tenzij expliciet anders aangegeven. Druk-, zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden. Kennelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na totstandkoming van de overeenkomst door Dutchmeals worden gecorrigeerd.

  Artikel 4: Annuleringen en wijzigingen.
  Opdrachtgever is gerechtigd de opdracht schriftelijk te annuleren of te wijzigen tot uiterlijk de vierde werkdag (maandag-zaterdag vóór 18.00 uur) voorafgaand aan de dag waarop de opdracht zou moeten worden uitgevoerd, tenzij anders is overeengekomen. In het geval van annulering nadien is opdrachtgever gehouden aan Dutchmeals alle met het oog op de uitvoering van deze order gemaakte kosten (van voorbereiding, opslag, provisie e.d.) te vergoeden, onverlet het recht van Dutchmeals op vergoeding van winstderving en overige schade.

  Artikel 5: Levering en uitvoering.
  5a Als plaats van levering geldt het adres dat opdrachtgever aan Dutchmeals kenbaar heeft gemaakt. Er wordt niet geleverd op postbusadressen. Indien er op het betreffende adres niemand aanwezig is bij het bezorgen, is Dutchmeals gemachtigd de bestelling mee retour te nemen.

  5b Dutchmeals zal bestellingen conform de overeenkomst op de overeengekomen datum bezorgen. Hoewel Dutchmeals zich tot het uiterste inspant om afgesproken leveringstermijnen na te komen, zijn deze nooit aan te merken als fatale termijn. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de veronderstelling dat er geen beletselen zijn voor Dutchmeals de goederen en/of diensten te leveren. Overschrijding van de levertijd kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

  5c Indien een besteld product niet leverbaar blijkt te zijn, spant Dutchmeals zich in om een vervangend product te leveren. Indien opdrachtgever daar niet mee akkoord gaat, heeft deze recht op reductie van de overeengekomen prijs van het product dat niet leverbaar is.

  5d Alle bestellingen c.q. producten worden door Dutchmeals zorgvuldig verpakt. Dutchmeals draagt het risico van beschadiging en/of vermissing van producten tot het moment van bezorging aan de opdrachtgever. Opdrachtgever dient de producten bij ontvangst, doch uiterlijk binnen 3 uur, te controleren. Mocht opdrachtgever schade constateren en/of een klacht hebben over de geleverde bestelling of dienstverlening, dan dient deze hierover zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 6 uur na levering, contact met Dutchmeals op te nemen. Dutchmeals zal zich inspannen om eventuele klachten altijd in overleg met de opdrachtgever op een beide partijen conveniërende wijze op te lossen.

  Artikel 6: Betaling
  6a De opdrachtgever heeft nimmer een retentierecht tegenover Dutchmeals.

  6b Dutchmeals is gerechtigd bij het uitvoeren van een opdracht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen of betaling van een borgsom.

  6c Opdrachtgever is gehouden facturen van Dutchmeals te voldoen binnen de op de factuur vermelde termijn en bij gebreke van een dergelijke vermelding: binnen 14 dagen. Indien de opdrachtgever niet binnen bedoelde termijn betaalt, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

  Artikel 7: Verplichtingen van een huurder
  7a De huurder is verplicht het gehuurde overeenkomstig de aard en het doel daarvan en conform de gebruiksaanwijzing en/of aanwijzingen van personeel van Dutchmeals te gebruiken.

  7b De klant aanvaardt alle risico’s die voortvloeien uit het gebruik van het gehuurde en verklaart alle redelijke veiligheidsmaatregelen te treffen en te beschikken over, mede gelet op het gebruik van het gehuurde, normaal gebruikelijke verzekeringen.

  Artikel 8: Aansprakelijkheid
  8a Dutchmeals is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat bij of in verband met de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever, voor zover deze schade het directe of indirecte gevolg is van:
  – overmacht, zoals hierna nader is omschreven;
  – daden of nalatigheden van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege opdrachtgever te werk zijn gesteld;
  – ondeugdelijkheid van materialen of constructiefouten in het gehuurde en/of geleverde;
  – handelingen of nalatigheid van Dutchmeals, haar personeel of andere bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen, behoudens opzet of grove schuld.

  8b Dutchmeals is nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, zoals bedrijfsschade, stagnatieschade, omzet- of winstderving, verlies van data, e.d.

  8c Dutchmeals is in alle gevallen slechts aansprakelijk tot het bedrag dat in het betreffende geval door haar aansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd.

  8d Dutchmeals is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, diefstal of verlies aan goederen van opdrachtgever of derden, die Dutchmeals onder zich heeft.

  8e Dutchmeals is niet aansprakelijk c.q. de klant vrijwaart Dutchmeals voor alle aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten en/of rente, veroorzaakt door, voorgevallen bij, of op enigerlei wijze verband houdende met door Dutchmeals geleverde zaken.

  Artikel 9: Ontbinding
  Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig, voldoet aan enige verplichting uit deze of enige andere de met Dutchmeals gesloten overeenkomst, alsmede in geval van (aanvraag tot) faillissement of surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van opdrachtgever, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Dutchmeals het recht zonder enige ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze te ontbinden, zulks ter keuze van Dutchmeals, zonder dat Dutchmeals tot enige schadevergoeding gehouden is, onverminderd de haar verder toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering welke Dutchmeals ten laste van de opdrachtgever heeft of krijgt, dadelijk en volledig opeisbaar.

  Artikel 10: Uitbesteding werk aan derden
  Dutchmeals is gerechtigd de haar opgedragen werkzaamheden en/of diensten te laten uitvoeren door derden. De opdrachtgever gaat akkoord met overdracht door Dutchmeals aan een derde van alle rechten en verplichtingen, voortvloeiende uit de door Dutchmeals met opdrachtgever gesloten overeenkomsten.

  Artikel 11: Diensten op locatie.
  11a Ingeval Dutchmeals diensten verricht op of in aan opdrachtgever toebehorende locaties, stelt opdrachtgever – voor zover dit voor de uitvoering van de diensten nodig is – om niet ter beschikking de ruimte, inrichting, apparatuur, vaste en losse inventaris, energie, water, riolering, telecommunicatie- en kopieervoorzieningen en gebruik van postfaciliteiten. Tevens stelt opdrachtgever aan opdrachtnemer om niet ter beschikking het gebruik van de arbo technische zaken waaronder Bedrijfshulpverlening- en EHBO voorzieningen.

  11b Opdrachtgever zorgt dat de in artikel 11b genoemde faciliteiten steeds voldoen aan alle wettelijke eisen. Opdrachtgever neemt alle financiële consequenties van eventuele tekortkomingen voor zijn rekening.

  11c Opdrachtgever is als eigenaar van de locatie verantwoordelijk voor het afval en aanbieding van het afval volgens wettelijke voorschriften.

  11d Belastingen, Buma/Stemra-rechten en retributies alsmede kosten van telecommunicatie, energie- en waterverbruik, riolering en afvalverwerking, ten behoeve van de door Dutchmeals te verlenen diensten zijn voor rekening van opdrachtgever.

  Artikel 12: Overmacht
  Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt ten deze in ieder geval verstaan: oorlog, burgeroorlog, oproer, oorlogsgevaar, stakingen, blokkade, bedrijfsstoornis, materiaal tekorten, niet goed functioneren van apparatuur, transport problemen, niet te voorziene files door bv omgevallen vrachtauto’s, bermbranden, brand, ingrijpende temperatuurschommelingen, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, export- of importverboden, weigering import- en exportvergunningen te verstrekken, verbeurdverklaring of andere overheidsmaatregel en tekortschieten van toeleveranciers van Dutchmeals.

  Artikel 13: Geschillen en toepasselijk recht
  Op deze voorwaarden, alsmede op aanbiedingen en overeenkomsten, waarop zij geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Bij eventuele geschillen zal Dutchmeals en opdrachtgever met elkaar in overleg treden en trachten een minnelijke regeling te bereiken. Indien dat niet mogelijk blijkt, zullen alle geschillen die verband houden met de uitvoering van de opdracht, in eerste aanleg worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter van de rechtbank Arnhem.

  Artikel 14: Wijziging en toepasselijkheid algemene voorwaarden
  Dutchmeals behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.